O projekcie

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Warszawska 5/7, zaprasza do udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kierunek-praca”, nr Projektu RPPK.07.01.00-IP.01-18-017/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa Sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe.
Dofinansowanie Projektu z UE: 1 764 686,08 zł
Wartość Projektu: 2 076 101,28 zł

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Celem głównym Projektu jest:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia 90 osób zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do 31.01.2020 r.
Okres realizacji Projektu: od 01.08.2018 r. do 31.01.2020 r.

Co oferujemy?

 • indywidualny plan działania
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • indywidualne doradztwo zawodowe
 • wsparcie psychologiczne
 • doradztwo w zakresie wizerunku
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenie zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe (w tym stypendium szkoleniowe)
 • płatny 6 miesięczny staż zawodowy
 • pomoc interwencyjną w trakcie odbywania stażu
 • pracę po zakończeniu stażu

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące województwo podkarpackie które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

 • powyżej 29 roku życia
 • osoba bezrobotna

Zapraszamy również osoby długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego,o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji zawodowych, nieposiadające własnych środków na podniesienie kwalifikacji i niepełnosprawne.
Udział w projekcie „Kierunek-praca” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja.