Rekrutacja

Kryteria formalne dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Kierunek-praca”:

  • zamieszkanie na terenie województwa podkarpackiego
  • wiek powyżej 29 roku życia
  • osoba bezrobotna

Kryteria dodatkowo punktowane:

  • osoby długotrwale bezrobotne- 3 pkt.
  • brak doświadczenia zawodowego- 3 pkt
  • kobiety o niskich kwalifikacjach- 2 pkt.
  • brak/zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe- 2 pkt
  • brak własnych środków na podniesienie kwalifikacji- 2 pkt

Ilość możliwych punktów do uzyskania to max. 12.
W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły od 21.11.2018 r. do 28.02.2019 r. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 9 grup Uczestników po 10 osób. Nabór do każdej z 9 grup 10 osobowych prowadzony będzie minimum przez 2 tygodnie. W ramach jednego naboru istnieje możliwość utworzenia kilku grup szkoleniowych jeżeli kandydaci spełniają wymagane kryteria. Nabór do ostatniej grupy zakończy się w dniu 28.02.2019 r.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi oświadczeniami – formularz może być wypełniony odręcznie lub komputerowo.

Kompletny formularz rekrutacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami należy złożyć w biurze Projektu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 na adres biura: Towarzystwo „ALTUM” Programy Społeczno-Gospodarcze, ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kuriera/faxem-nr fax 17 860 25 97.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY