Formy wsparcia

 • Identyfikacja Potrzeb Uczestnika

Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w indywidualnych spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym, w ramach których zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania, identyfikujący m.in. oczekiwania i cele zawodowe, potrzeby szkoleniowe Uczestników Projektu.
IPD składa się z 2 etapów: testów psychologicznych- 1 osoba / 1 h i Identyfikacji potrzeb i diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego -1 osoba / 4 h
Uczestnicy Projektu mają zapewniony:

 • zwrot kosztów dojazdów,

 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7.

 

 • Poradnictwo zawodowe

Uczestnicy Projektu wezmą udział w trwających 30 h (5 spotkań po 6 h) grupowych Warsztatach Poszukiwania Pracy. Mają one na celu wzrost umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy, nabycie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych, właściwej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, zarządzania sobą podczas poszukiwania pracy.
Każdy Uczestnik Projektu także weźmie udział w indywidualnym doradztwie zawodowym 1 osoba/ 5 h (2 spotkania po 2,5 h).
Uczestnicy Projektu mają zapewniony:

 • poczęstunek na grupowym poradnictwie zawodowym (zestaw kawowy+ obiad),

 • materiały na grupowe poradnictwo zawodowe,

 • zwrot kosztów dojazdu,

 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7

 

 • Wsparcie psychologiczne

1 osoba/ wg potrzeb
Asysta podczas ścieżki udziału w projekcie.
Uczestnicy Projektu mają zapewniony:

 • zwrot kosztów dojazdów,

 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7

 

 • Doradztwo w zakresie wizerunku:stylista/fryzjer/kosmetyczka
  1 osoba/4h (dla 75 osób)

Nie bez znaczenia jest rola tzw. pierwszego wrażenia. Zajęcia nauczą w jaki sposób można się zaprezentować na rynku pracy. Uczestnicy Projektu poznają styl ubierania adekwatny do sytuacji czy zajmowanego stanowiska, dbałości o stan ubrania, czy dbałości o wygląd.
Uczestnicy Projektu mają zapewniony:

 • zwrot kosztów dojazdów,

 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7

 • Pośrednictwo pracy

Każdy Uczestnik Projektu zostanie objęty indywidualnym pośrednictwem pracy- 1 osoba / wg potrzeb, które ma na celu dopasowanie odpowiedniej pracy do Uczestnika Projektu oraz właściwego kandydata do stanowiska pracy, a także bieżącą analizę ofert pracy z regionalnego rynku pracy.
Uczestnicy Projektu mają zapewniony:

 • zwrot kosztów dojazdów,

 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7

 

 • Szkolenie zawodowe

Uczestnicy Projektu mają zapewniony udział w trwających min. 160 h (20 spotkań po 8 h) w jednym, wybranym na etapie określenia IPD szkoleniu zawodowym. Szkolenie zawodowe to etap Projektu, który poprzedza rozpoczęcie stażu zawodowego przez Uczestnika Projektu. Szkolenie zawodowe ma na celu podniesienie kwalifikacji Uczestników Projektu, które umożliwią wykonywanie danego zawodu lub też uzupełnią czy podniosą posiadane przez nich kwalifikacje. Każde szkolenie będzie kończyło się egzaminem i uzyskaniem zaświadczeń /certyfikatów ukończenia szkolenia zawodowego potwierdzającego nabyte kwalifikacje.
Na okres realizacji szkolenia zawodowego Uczestnicy Projektu będą mieli przyznane stypendium szkoleniowe, a także mają zapewniony:

 • poczęstunek (zestaw kawowy+ obiad),

 • materiały szkoleniowe,

 • ubezpieczenie,

 • badania lekarskie,

 • odzież ochronną (jeżeli będzie wymagana),

 • zwrot kosztów dojazdów na szkolenie,

 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7.

 

 • Staż zawodowy

Uczestnik Projektu kierowany jest na 6 miesięczny staż zbieżny z jego kwalifikacjami i predyspozycjami, w tym ze szkoleniem zawodowym ukończonym w ramach Projektu. Staż ma na celu uzyskanie przez Uczestnika Projektu nowych praktycznych umiejętności, nabycie doświadczenia zawodowego oraz zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia. Stażyście przysługuje stypendium a także ma zapewnione:

 • badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu.

 

 • Pomoc interwencyjna w trakcie odbywania stażu (współpraca na linii Pracodawca – Stażysta)- 30 h/ m-c